Behandeling

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De behandelingen zijn kort als het kan en langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige complexere psychische problematiek het belangrijkste effect van de behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Iedereen loopt wel eens tegen problemen aan in zijn of haar leven. Wanneer u merkt dat u daar niet zelf (of met behulp van uw eigen omgeving) uitkomt kan het goed zijn hulp te zoeken bij een psycholoog. U kunt bij mijn praktijk terecht wanneer u last heeft van de volgende klachten of problemen:

 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • Problemen met rouwverwerking of andere verlieservaringen
 • Traumatische ervaringen
 • Levensfaseproblemen
 • Problemen in het gevoelsleven
 • Vastgelopen patronen in uw leven

Omdat mijn praktijk beperkt open is, is deze niet geschikt voor mensen die last hebben van crisissituaties of bij wie intensieve zorg nodig is.

Psychotherapie is volgens de richtlijnen de eerste keuze behandeling bij (langer durende) psychische klachten. Er zijn verschillende behandelmethoden, afhankelijk van de klachten waar een cliënt zich mee aanmeldt.

Doel
Psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. Daarbij is de inzet van u even belangrijk als de deskundigheid van de psychotherapeut. Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden. Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat gepaard met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat u de rest van uw leven gelukkig zult zijn en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat u problemen beter leert hanteren.

Intake
Na aanmelding zullen we in 2 tot 3 intakegesprekken uitgebreider praten over uw klachten en/of problemen, over hoe deze zijn ontstaan, over u als persoon en over uw levensloop. Elk mens is immers anders en de context waarin problemen of klachten optreden zijn ook van belang bij het verhelpen hiervan. Na de intakefase stel ik in overleg met u een behandelplan op, waarin de doelen en de behandelmethode staan.

Behandeling

Vervolgens start de behandeling aan de hand van geformuleerde behandeldoelen en de gekozen therapie.

Een van de volgende therapieën is mogelijk:

 • Schematherapie
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • EMDR
 • Cognitive Behavioral Analysis of System Psychotherapy
 • Cliëntgerichte psychotherapie
 • Elementen Mindfulness

Uitwisseling gegevens met de huisarts tevens verwijzer

Na de intake en bij afsluiting van de behandeling wordt uw huisarts schriftelijk geïnformeerd over respectievelijk uw aanmeldklachten, de gestelde diagnose, het behandelplan en het therapieresultaat. Als u niet wilt dat deze informatie uitgewisseld wordt met uw huisarts, kunt u dit bij aanvang van de therapie kenbaar maken.

Indien nodig wordt nog op andere momenten informatie uitgewisseld met uw huisarts, bijvoorbeeld als gaandeweg het traject medicatie geïndiceerd blijkt of als u meer of andere zorg nodig heeft. Ook wordt de huisarts geraadpleegd voor advies bij co-morbide (tegelijk aanwezig zijnde) lichamelijke klachten/aandoeningen.

Evaluatie/Vragenlijsten

Gaandeweg het verloop van de behandeling zal deze geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Een laatste onderdeel van de behandeling is de terugvalpreventie. Om het effect van de therapie te meten wordt u op enkele momenten in het behandeltraject gevaagd een vragenlijst in te vullen (conform de eisen van de Nederlandse Zorgautoriteit). De uitslag wordt met u besproken.